Koman w fe eviksyon, yon apre lot

Eviksyon depi komansman jis nan finisman pran antou antre 30 a 45 jou pou'l complete.

1.-3-jou avetisman: Gen 3 Jou pou’l:

a. peye lwaye’l

b. fe aranjam avek met kay la pou’l peye lwaye’l

c. Kite kay la

2.-Rampli $140.00 lajan pou peye grefie la jistiz la.

5-jou konvokasyon: Men moun ki ka mete konvokasyon an

a. yon delegue la jistis la: $30

b. yon Sheriff nan konti a. $21.00

*Diferans la se ke grefie prive pi rapid pase Sheriff la.

Yon fwa notis la sevi, Tenant la guinyen 5 jou pou’l:

a. Peye lwaye’l.

b. Kite domisil la.

c. Repon la jistis.

 

3.-Papie Ofisiel yo: Ranpli nan siziem jou apre 5-jou konvokasyon a sevi:

a. Tenan pa repon Konvokasyon an

b. Tenan repon plaint la, men li pa depose lajan nan enrejisteman la jistis la.

Deklarasyon pou non peman

Deklarasyon de kou

Deklarasyon yon moun

ki pa nan lame

Deklarasyon de prev

Moveman pou defaut

Pa Defaut

Deklarasyon daksyon

Jijman final

 

Depi dokiman sa yo depose nan la jistis la, ou fet pou’w tan jij la pou’l siyen papie nesese yo e li pwal voye kopi pou wou avek tenant la.

 

4. Jijman final: Depi ou recevwa dokiman sa pa la post, e tenan pa soti, ou fet pou taunen nanla jistis la manda pou posesyon kay ou (24) bai Sheriff la.

 

5.- Dwa de Posesyon: (24) heure avetisman kapab Selman bai ya polis department.

Le ou tounen dokiman sa nan la Jistis la, guiyen kompletmankontrol, yap di’w sa yo

vle fe. Sonje, ou an prezans polis departman an, donk, obeyi intriksyon yo la let, jitsa finisman.

$95.00 Dada konti

$71.00 Broward Konti